خانه / ترجمه

ترجمه

زمان های تحویل جدول فوق بر اساس تعداد صفحات استاندارد میباشد و زمان تحویل در هر بازه بر اساس تعداد صفحات تعیین میشود به طور مثال : 

تحویل 1 و 2 صفحه استاندارد در 1 روز

تحویل 3 و 4 صفحه استاندارد در 2 روز

تحویل 5 و 6 و 7 صفحه استاندارد در 3 روز

تحویل 8 و 9 صفحه استاندارد در 4 روز

نازلترین قیمت و بالاترین کیفیت…..قضاوت با شما

ارتباط جهت سفارش ترجمه :

  ایمیل : epcprojectorder@gmail.com

  تلگرام : epc_project@